Mẫu Đơn Khiếu Nại Về Dịch Vụ Hỗ Trợ Ngôn Ngữ

Có khiếu nại hay quan ngại về dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ?

Hãy nộp đơn khiếu nại hay nêu quan ngại của quý vị tại đây.

Sở Tư Pháp North Carolina cam kết loại bỏ mọi trở ngại khiến cho những người có vốn tiếng Anh hạn chế khó đến với tòa án để tìm công lý. Nhằm mục đích đó, một viên chức giám sát dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ đã được chỉ định để tiếp nhận và giải quyết các quan ngại về dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ trên hệ thống tòa án North Carolina.

Nếu quý vị có khiếu nại hay quan ngại về dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ được cung cấp cho quý vị, hoặc có quan ngại về các chính sách và thông lệ hỗ trợ ngôn ngữ ở các tòa án của chúng tôi, xin báo cáo vấn đề tại đây. Hãy nhớ cung cấp thông tin liên lạc thích hợp để chúng tôi có thể liên lạc với quý vị nhằm yêu cầu thêm thông tin nếu cần, tìm hiểu kỹ lưỡng khiếu nại và trả lời cho quý vị.

Viên chức giám sát dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ sẽ trả lời quan ngại của quý vị và nỗ lực giải quyết mọi vấn đề hiện tại về hỗ trợ ngôn ngữ trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp mẫu này.

LUƯ Ý:   Xin chỉ điền mẫu này nếu quý vị muốn chính thức trình nộp một khiếu nại hoặc quan ngại về dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ để được giải quyết. Nếu quý vị có câu hỏi chung về dịch vụ này, xin liên lạc Văn Phòng Hỗ Trợ Ngôn Ngữ (Office of Language Access Services) tại số (919) 890 1407  (919) 890‑1407  hay gửi email đến   OLAS@nccourts.org.

  • Current Page 1
  • Page 2
  • Complete

Thông Tin Liên Lạc

Nếu quý vị muốn in ra mẫu này, hãy in ra bây giờ   trước khi nhấp vào nút "Gửi nộp".

Sau khi quý vị nhấp vào nút gửi nộp, chúng tôi sẽ gửi thư đến địa chỉ email được cung cấp để báo nhận thông tin trong mẫu đơn này.