Kiểm Tra Tiền Án Hình Sự

Kiểm tra hồ sơ tiền án của bản thân quý vị hoặc của người khác (trong một quận/hạt hay toàn tiểu bang; có hay không có dấu chứng nhận; dành cho cá nhân hay doanh nghiệp).

Cá Nhân

Dịch Vụ Kiểm Tra Tiền Án (Trong Một Quận/Hạt) của Bản Thân Quý Vị hay Người Khác do Văn Phòng Lục Sự Tòa Thượng Thẩm Thực Hiện và Chứng Nhận
Quý vị có thể yêu cầu văn phòng lục sự tòa thượng thẩm tại tòa án thực hiện việc tìm kiếm tên của quý vị hay người khác trong các hồ sơ hình sự và lập văn bản kết quả có dấu chứng nhận. Xin lưu ý: Dịch vụ tìm kiếm này chỉ kiểm tra hồ sơ của các tòa án ở riêng quận/hạt đó chứ không tìm kiếm hồ sơ trên toàn tiểu bang.

Điền vào và in ra Mẫu AOC-CR-314, sau đó nộp cho văn phòng lục sự cùng với lệ phí 25$ bằng cách.

  • Gửi thư: Tòa án chấp nhận trả phí bằng lệnh chuyển tiền hay chi phiếu bảo chi (không chấp nhận chi phiếu cá nhân)
  • Nộp trực tiếp: Tòa án chấp nhận trả phí bằng thẻ tín dụng, tiền mặt, lệnh chuyển tiền hay chi phiếu bảo chi

Tìm thông tin liên lạc của tòa án.

Tự Kiểm Tra Tiền Án của Bản Thân Quý Vị hay Người Khác (Không Có Dấu Chứng Nhận) tại Bất K Tòa Án Nào
Quý vị có thể tự tìm kiếm, xem hay gửi qua email các hồ sơ hình sự liên quan đến bản thân hay người khác được lưu ở bất k quận/hạt nào hay trên toàn tiểu bang bằng cách sử dụng miễn phí các máy tính dành cho công chúng ở văn phòng lục sự tại bất k tòa án nào. Xin lưu ý: Văn bản kết quả kiểm tra sẽ không có dấu chứng nhận, và quý vị có thể phải trả phí in ấn.

Tìm tòa án.

Dịch Vụ Kiểm Tra Tiền Án của Quý Vị trên Toàn Tiểu Bang do Cục Điều Tra của Tiểu Bang N.C. (SBI) Thực Hiện
Cơ quan SBI cung cấp dịch vụ kim tra tin án hình s ca quý v trên toàn tiu bang (không có dấu chứng nhận) khi quý vị nộp phiếu lăn dấu vân tay, mẫu yêu cầu và lệ phí. Điều này còn được gọi là Quyền Tra Cứu Hồ Sơ North Carolina của quý vị.

Dịch Vụ Kiểm Tra Tiền Án của Quý Vị hay Người Khác do Một Bên Thứ Ba Cung Cấp
Quý vị có thể thuê dịch vụ kiểm tra hồ sơ không chính thức từ các công ty bên thứ ba chuyên bán loại thông tin này. Mỗi công ty có bảng phí riêng. Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án North Carolina (NCAOC) có danh sách liệt kê các công ty thường xuyên thu thập thông tin từ NCAOC chiếu theo hợp đồng cấp phép. Các hồ sơ mà NCAOC cung cấp cho những công ty này được đảm bảo phản ánh chính xác dữ liệu lưu trong cơ sở dữ liệu của các lục sự tòa án, tuy nhiên NCAOC không thể đảm bảo rằng thông tin được chuyển từ công ty đến khách hàng là cập nhật hay chính xác. Xem danh sách công ty.

Doanh Nghiệp

Kiểm Tra Dữ Liệu Tòa Án N.C. Thông Qua Dịch Vụ Truy Cập Công Cộng Từ Xa
Dịch vụ truy cập dữ liệu của các tòa án hình sự và dân sự ở tất cả các quận/hạt N.C. được cung cấp thông qua Chương Trình Truy Câp Công Cng Từ Xa (RPA) của Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án N.C. (NCAOC). Những tổ chức được cấp phép sử dụng chương trình RPA có thể truy cập dữ liệu ở thời gian thực hay rút trích dữ liệu với số lượng lớn.

  • Kiểm tra hồ sơ tiền án tiền sự của các tòa án hình sự và dân sự trên toàn tiểu bang
  • Dễ dàng kiểm tra thông tin ngay từ văn phòng, doanh nghiệp hay cơ quan của quý vị
  • Một số ví dụ về hồ sơ có sẵn để kiểm tra: hồ sơ hình sự (kiểm tra các vụ án đang chờ xét xử, xác nhận các tiền án), các tội vi cảnh, khoản nợ thuế, việc trục xuất khỏi nhà hay phán quyết của tòa án.
  • Truy cập hồ sơ ở thời gian thực
    • Kiểm tra thông tin ở thời gian thực y như quý vị đang sử dụng máy tính dành cho công chúng tại bất kỳ tòa án nào
    • Đảm bảo rằng dữ liệu được thu thập phản ánh chính xác dữ liệu ở các hồ sơ lưu tại văn phòng lục sự N.C. để giảm thiểu rủi ro vi phạm Luật Báo Cáo Tín Dụng Công Bằng

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về cách ghi danh, chi phí và cách kết nối với Chương Trình Truy Cập Công Cộng.

Dịch Vụ Kiểm Tra Tiền Án của Nhân Viên trên Toàn Tiểu Bang do Cục Điều Tra của Tiểu Bang N.C. (SBI) Thực Hiện
Nếu quý vị hay doanh nghiệp của mình có thẩm quyền rõ ràng theo luật pháp để kiểm tra tiền án hình sự của nhân viên, hãy tìm hiu thêm thông tin, nhn các bn mu và chi tiết v quy trình kim tra từ Cục SBI.

Dịch Vụ Kiểm Tra Tiền Án Dành Cho Doanh Nghiệp do Một Bên Thứ Ba Cung Cấp
Quý vị có thể thực hiện việc kiểm tra hồ sơ không chính thức thông qua các công ty bên thứ ba chuyên bán loại thông tin này. Mỗi công ty có bảng phí riêng. Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án North Carolina (NCAOC) có danh sách liệt kê các công ty thường xuyên thu thập thông tin từ NCAOC chiếu theo hợp đồng cấp phép. Các hồ sơ mà NCAOC cung cấp cho những công ty này được đảm bảo phản ánh chính xác dữ liệu lưu trong cơ sở dữ liệu của các lục sự tòa án, tuy nhiên NCAOC không thể đảm bảo rằng thông tin được chuyển từ công ty đến khách hàng là cập nhật hay chính xác. Xem danh sách công ty.