Yêu Cầu Hồ Sơ Công Khai

Giấy Khai Sinh, Khai Tử hay Kết Hôn

Các hồ sơ này được lưu giữ tại Văn Phòng Đăng Bộ ở mỗi quận/hạt. Quý vị có thể tìm thông tin liên lạc của các chi nhánh Văn Phòng Đăng Bộ tại www.ncard.us.

Hồ Sơ về Luật Gia Đình, Ly Dị, Tiền Cấp Dưỡng Con hay Quyền Giám Hộ Con

Nếu quý vị biết quận/hạt nơi vụ án đã hay đang được xét xử thì nên liên lạc với văn phòng lục sự của quận/hạt đó để yêu cầu được cấp thông tin hồ sơ. Quý vị có thể tìm thấy danh sách liệt kê đầy đủ thông tin liên lạc cho mỗi văn phòng lục sự trên trang web của chúng tôi tại www.NCcourts.gov/locations. Hãy lưu ý rằng quý vị có thể được yêu cầu trả lệ phí sao chép. Chúng tôi đề nghị quý vị nên liên lạc với văn phòng lục sự trước khi nộp yêu cầu đđảm bảo gửi kèm đủ tiền phí.

Di Chúc và Quỹ Di Sản

Nếu quý vị biết quận/hạt nơi di chúc được đăng nộp hay nơi thành lập quỹ di sản thì nên liên lạc với văn phòng lục sự của quận/hạt đó để yêu cầu được cấp thông tin hồ sơ. Quý vị có thể tìm thấy danh sách liệt kê đầy đủ thông tin liên lạc cho mỗi văn phòng lục sự trên trang web của chúng tôi tại www.NCcourts.gov/locations. Hãy lưu ý rằng quý vị có thể được yêu cầu trả lệ phí sao chép. Xin đề nghị quý vị liên lạc với văn phòng lục sự trước khi nộp yêu cầu đđảm bảo gửi kèm đủ tiền phí.

Chứng Thư Sở Hữu và Thế Chấp hoặc các văn bản khác liên quan đến bất động sản

Các hồ sơ này được lưu giữ tại Văn Phòng Đăng Bộ ở mỗi quận/hạt. Quý vị có thể tìm thông tin liên lạc của các chi nhánh Văn Phòng Đăng Bộ tại www.ncard.us.

Thông Tin hay Hồ Sơ Liên Quan Đến Giấy Phạt hay Tội về Giao Thông

Nếu quý vị biết quận/hạt nơi xảy ra vi phạm thì nên liên lạc với văn phòng lục sự của quận/hạt đó để yêu cầu được cấp thông tin hồ sơ. Hãy yêu cầu được chuyển đến phân bộ hình sự. Quý vị có thể tìm thấy danh sách liệt kê đầy đủ thông tin liên lạc cho mỗi văn phòng lục sự trên trang web của chúng tôi tại www.NCcourts.gov/locations. Hãy lưu ý rằng quý vị có thể được yêu cầu trả lệ phí sao chép. Chúng tôi đề nghị quý vị nên liên lạc với văn phòng lục sự trước khi nộp yêu cầu đđảm bảo gửi kèm đủ tiền phí.

Giấy Ủy Quyền Quyết Định

Các hồ sơ này được lưu giữ tại Văn Phòng Đăng Bộ ở mỗi quận/hạt. Quý vị có thể tìm thông tin liên lạc của các chi nhánh Văn Phòng Đăng Bộ tại www.ncard.us.

Hồ Sơ Tù Nhân

Quý vị có thể tìm thông tin về những người đã hay đang bị giam giữ ở hệ thống nhà tù của NC tại trang web của Phân Bộ Cải Huấn Người Trưởng Thành và Trẻ Vị Thành Niên tại www.ncdps.gov. Hãy nhấp vào dòng “public offender search” (tìm hồ sơ công khai về người phạm tội).

Các Hồ Sơ của Quận/Hạt hay Thành Phố

Vui lòng liên lạc với cơ quan chính quyền của quận/hạt hay thành phố mà quý vị muốn yêu cầu thông tin.

Các Hồ Sơ Khác