Giới Thiệu về Văn Phòng Hỗ Trợ Ngôn Ngữ

Cam kết gỡ bỏ tất cả các rào cản cản trở quyền hưởng công lý bình đẳng của những cá nhân bị hạn chế về tiếng Anh (LEP).Văn Phòng Hành Chính Của Hệ Thống Tòa Án North Carolina (NCAOC) cam kết gỡ bỏ tất cả các rào cản cản trở quyền hưởng công lý bình đẳng của những cá nhân bị hạn chế về tiếng Anh (Limited English Proficiency hay LEP). Cam kết này phục vụ mong muốn của tòa án là đảm bảo khả năng trao đổi thông tin chính xác trong các thủ tục tòa án, bảo vệ tính nguyên vẹn của các bằng chứng, và cung cấp các chính sách, dịch vụ và nguồn hỗ trợ ngôn ngữ để nâng cao tính sẵn có và chất lượng của dịch vụ thông dịch và phiên dịch tại các tòa án tiểu bang North Carolina. Quá trình thực hiện cam kết này sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian, nỗ lực và nguồn hỗ trợ, và NCAOC hạ quyết tâm thực hiện tất cả các bước hợp lý để tạo điều kiện cho mọi cá nhân có thể sử dụng đầy đủ hệ thống tòa án bất kể nguồn gốc quốc gia, sắc tộc hay khả năng hạn chế trong việc đọc, viết, nói hay hiểu tiếng Anh.

Văn Phòng Hỗ Trợ Ngôn Ngữ (OLAS) của NCAOC phục vụ cho Hệ Thống Tòa Án của North Carolina bằng cách giúp những người với trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP) có điều kiện bình đẳng đđược hưởng công lý ở hệ thống tòa án chúng ta bằng cách:

  • Phát triển các tiêu chuẩn áp dụng cho việc cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ
  • Cung cấp sự hỗ trợ và hướng dẫn mỗi ngày để giải quyết các câu hỏi, quan ngại và vấn đề liên quan đến dịch vụ thông dịch và phiên dịch
  • Đảm bảo rằng các thông dịch viên ngoại ngữ làm việc ở tòa án có đủ trình độ về mặt chuyên môn và đạo đức
  • Quản lý chương trình đào tạo thông dịch viên tòa án và giám sát các cuộc thi chứng chỉ thông dịch viên tòa án của Trung Tâm Quốc Gia Hỗ Trợ Các Tòa Án Tiểu Bang

Các Mẫu Đơn Song Ngữ

Các mẫu đơn tòa án là một phần quan trọng trong mỗi thủ tục trên tòa, và việc không hiểu hay không điền đúng các mẫu đơn có thể gây trì hoãn thủ tục tòa án. Vì lý do này, văn phòng OLAS đã và đang nỗ lực cung cấp phiên bản song ngữ tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha/tiếng Việt của các mẫu đơn chính thức của NCAOC.

Công việc xác định các mẫu đơn cần phiên dịch và phân phối các bản dịch đang được thực hiện tùy theo khả năng của ngân sách tòa án.  Hiện tại có sẵn trên 225 mẫu đơn tòa án song ngữ.
Dịch Vụ Hỗ Trợ Theo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA) Dành Cho Người Bị Điếc hay Khiếm Thính

Văn Phòng Hỗ Trợ Ngôn Ngữ cũng cung cấp sự hỗ trợ và thông tin về các phương tiện giao tiếp dành cho người bị điếc hay khiếm thính. Có sẵn thông dịch viên và các dịch vụ hỗ trợ đặc biệt khác để giúp người điếc hay khiếm thính.

Mẫu Khiếu Nại về Dịch Vụ Hỗ Trợ Ngôn Ngữ