Quý vị có cần thông dịch viên khi ra Tòa Án không?

Khi Nào thì Tòa Án Sẽ Cung Cấp Thông Dịch Viên cho Quý Vị

Ngành Tòa Án của North Carolina cam kết gỡ bỏ tất cả các rào cản cản trở quyền hưởng công lý bình đẳng của những cá nhân bị hạn chế về tiếng Anh (Limited English Proficiency hay LEP).

Tòa Án sẽ yêu cầu sắp xếp thông dịch viên cho bất kỳ thủ tục tòa án nào liên quan đến quyền lợi của một đương sự có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh và bị hạn chế trong việc đọc, nói hay hiểu tiếng Anh.

Ai Trả Tiền cho Thông Dịch Viên của Tòa Án?

Ngành Tòa Án sẽ cung cấp thông dịch viên miễn phí tại tất cả các thủ tục tòa án dân sự và hình sự được tiến hành trước quan tòa, lục sự tòa thượng thẩm và thẩm phán ở Tòa Án Khu Vực, Tòa Án Thượng Thẩm, Tòa Án Phúc Thẩm hoặc Tòa Án Tối Cao.

Ngành Tòa Án sẽ cung cấp thông dịch viên miễn phí tại các buổi hòa giải tranh chấp về quyền giám hộ con và hòa giải về kế hoạch lâu dài cho trẻ cũng như các cuộc họp lập kế hoạch nuôi trẻ.

Ngành Tòa Án sẽ cung cấp thông dịch viên miễn phí để tạo điều kiện trao đổi với công tố viên quận/hạt hoặc Chương Trình Đại Diện Quyền Lợi của Người Được Giám Hộ và để giúp các bị cáo hay bị đơn thuộc diện nghèo trao đổi với luật sư biện hộ do Tòa Án chỉ định cho họ.

Ngành Tòa Án sẽ không cung cấp thông dịch viên miễn phí cho những trao đổi bên ngoài Tòa Án giữa các thân chủ và luật sư dân sự được thuê riêng hoặc giữa các thân chủ không phải là người nghèo và luật sư hình sự được thuê riêng cũng như không cung cấp thông dịch viên miễn phí cho các thủ tục liên quan đến lệnh quản chế, lệnh tha tù sớm, và các cuộc hòa giải/trọng tài tư nhân.

Cách Yêu Cầu Dịch Vụ Thông Dịch Viên của Tòa Án

Nếu quý v có hn ra tòa và đó là loi th tc mà tiu bang cung cp thông dch viên min phí, thì quý v hoc lut sư ca quý v nên np đơn yêu cu dch v thông dch viên lên Điu Phi Viên H Tr Ngôn Ng (Language Access Coordinator hay LAC) ti Tòa Án đó. Các yêu cầu phải được nộp bằng văn bản qua đường điện tử bằng cách điền vào mẫu Yêu Cầu Thông Dịch Viên Ngoại Ngữ của Tòa Án.

Mu yêu cu thông dch viên cn được np ít nht 10 ngày làm vic trước ngày hn ra tòa.

Quý vị có thể liên lạc với Điều Phối Viên Hỗ Trợ Ngôn Ngữ ở mỗi quận/hạt bằng cách gửi email đến địa chỉ như sau: Tên quận/hạt.Interpreter@nccourts.org. Ví dụ, Wake.Interpreter@nccourts.org và NewHanover.Interpreter@nccourts.org

Nếu quý v chưa yêu cu thông dch viên trước ngày ra tòa, quý v nên thông báo cho Lc S Tòa Án hoc Quan Tòa biết rng quý v cn có thông dch viên ngay khi đến Tòa Án để tham gia th tc. Nếu nhân viên LAC không th tìm được thông dch viên ngay thì Tòa Án s di li th tc cho quý v.

Nếu tôi cần thông dịch viên giúp khi tôi không có mặt tại Tòa Án thì sao?

Ngành Tòa Án cung cấp dịch vụ thông dịch qua điện thoại để giúp những người LEP bên ngoài Tòa Án trao đổi với nhân viên Tòa Án.  Hãy nói cho nhân viên biết rằng quý vị cần thông dịch viên và người đó sẽ sắp xếp một thông dịch viên trợ giúp qua điện thoại miễn phí. Khi quý vị yêu cầu dịch vụ thông dịch viên, hãy cho biết tên ngôn ngữ của quý vị hoặc chỉ vào ngôn ngữ của quý vị trên thẻ "I-Speak" mà nhân viên đưa cho quý vị.

Những Gì Thông Dịch Viên Phải Làm Trên Tòa Án

 • Trước khi bắt đầu làm thủ tục, thông dịch viên phải nghe quý vị nói vài câu bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, và sau đó sẽ giải thích về vai trò của thông dịch viên trên Tòa Án.
 • Trong khi làm thủ tục trước Tòa Án, thông dịch viên phải giúp quý vị trao đổi với những người trong phòng tòa, gồm cả luật sư của quý vị, các nhân viên Tòa Án, và thẩm phán.
 • Thông dịch viên phải dịch lại tất cả những gì quý vị nói sang tiếng Anh và phải dịch tất cả những gì người khác nói trước tòa sang ngôn ngữ mẹ đẻ của quý vị.
 • Thông dịch viên phải dịch chính xác tất cả những gì được nói mà không thêm bớt hoặc thay đổi gì cả.
 • Thông dịch viên phải giữ kín bất kỳ thông tin nào mà quý vị tiết lộ cho họ bên ngoài thủ tục Tòa Án.

Những Gì Thông Dịch Viên Không Được Phép Làm Trên Tòa Án

 • Thông dịch viên không được phép tư vấn cho quý vị về pháp luật hoặc các vấn đề khác.
 • Thông dịch viên không được phép nói chuyện với quý vị về vụ án.
 • Thông dịch viên không được phép giải thích các từ ngữ hoặc những thủ tục đang diễn ra tại tòa.
 • Thông dịch viên không được phép trả lời các câu hỏi của quý vị về luật pháp hoặc các thủ tục pháp lý.
 • Thông dịch viên không được phép nói chuyện riêng với quý vị hoặc gia đình quý vị.
 • Thông dịch viên không được phép điền vào các mẫu đơn cho quý vị.

Các Li Khuyên Khi S Dng Thông Dch Viên Trên Tòa Án

 • Hãy nói rõ ràng với tốc độ vừa phải, và khi câu trả lời dài thì nhớ dừng lại sau khi trình bày hoàn chỉnh một suy nghĩ rồi mới tiếp tục trình bày suy nghĩ khác.
 • Lắng nghe câu dịch của thông dịch viên và chỉ trả lời bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của quý vị, thậm chí khi quý vị hiểu được chút ít tiếng Anh.
 • Nói trực tiếp với người đặt câu hỏi hoặc đang nói với quý vị chứ không nói với thông dịch viên.
 • Chờ thông dịch viên dịch xong thì quý vị mới bắt đầu trả lời.
 • Hợp tác khi thông dịch viên ra hiệu bằng tay yêu cầu quý vị nói chậm hơn hoặc dừng lại để họ có thể dịch lại những gì quý vị vừa nói.
 • Yêu cầu thông dịch viên lặp lại câu dịch, nói to hơn hay chậm hơn khi cần.

Người thân hay bạn bè có thể thông dịch cho quý vị trên Tòa Án không?Không. Người thân và bạn bè có thể giúp quý vị nói chuyện với nhân viên Tòa Án bên ngoài phòng xử. Tuy nhiên, chỉ những thông dịch viên được Tòa Án chấp thuận mới được phép thông dịch cho các thủ tục chính thức trước Tòa Án.